English below

Woord vooraf: waarom dit dagboek?

 

 

Voorkant voor het verhaal "Waar hoor ik thuis?", het dagboek-verslag van dr. Magda Heller over haar tijd bij The Flying Doctors. Magda Heller is vergelijkbaar met een legpuzzel. Ze kwam in de serie met - in mijn ogen - een enorm potentieel aan interessante verwikkelingen gekoppeld aan haar immigrantenstatus, en met haar overduidelijke "instant crush" op David Ratcliffe als slagroom op de taart. We hebben echter maar heel weinig van haar gezien: in de korte tijd dat ze in de serie was (afl. 159-173), is ze slechts in drie afleveringen als hoofdpersoon opgevoerd. Verder was ze een bijfiguur, of volledig afwezig in het verhaal.

Wat de reden hiervan geweest is, daar kan ik slechts naar gissen. Maar het gevolg is wel, dat de kijker maar heel beperkt de kans heeft gehad om Magda te leren kennen. Wat we van haar gezien hebben, zijn een aantal losse stukjes van de puzzel. We proberen die stukjes op de juiste plaats te leggen om ons een beeld van Magda te kunnen vormen. Maar we weten niet - en we zullen nooit weten - hoe het uiteindelijke beeld (waar die puzzelstukjes deel van uit maken) er uit had moeten zien. Sommige stukjes zijn heel duidelijk; dat zullen de hoek- en de randstukjes van de puzzel zijn. Andere zijn vaag; je hebt geen idee wat je daarmee aan moet. En er zijn ook stukjes die je direct denkt te kunnen plaatsen, maar die bij nader inzien toch ergens anders moeten komen. Dat is Magda.

Ik ken Magda nog niet zo lang; nog geen jaar, om precies te zijn. Ik had van haar gehoord, maar nooit iets van haar gezien. Toen ik afgelopen voorjaar voor het eerst de aflevering van haar komst (afl. 159) zag, intrigeerde ze me vanaf het allereerste moment. Zowel haar karakter als haar situatie. Inmiddels heb ik al haar (weinige) afleveringen heel wat keren bekeken, en ik kon het niet laten om verder te zoeken naar de ontbrekende stukjes in de puzzel. Waarom doet ze dit? Waarom zegt ze dat? Waarom reageert ze zus of zo? Langzaam maar zeker werd het beeld duidelijker, en kon ik steeds meer stukjes op de juiste plaats leggen. Ten minste: dat denk ik. Voor mij is het volledige beeld van Magda Heller inmiddels vrij duidelijk, al kan ik natuurlijk niet met zekerheid stellen dat mijn beeld het juiste is. Er kunnen natuurlijk nog altijd stukjes op de verkeerde plek liggen, en wie weet is de manier waarop ik ze aan elkaar gelegd heb ook wel helemaal verkeerd. Dat zullen we wel nooit te weten komen, maar houd dus in gedachten dat je vrij bent om met me van mening te verschillen over de interpretatie van haar karakter, haar gedrag en haar woorden.

Dit dagboek is een poging het complete beeld van Magda Heller zoals ik dat inmiddels uitgepuzzeld heb voor eenieder toegankelijk te maken. Het beschrijft haar tijd in Coopers Crossing; het ligt in de bedoeling de tijd te bestrijken vanaf haar vertrek uit Duitsland tot aan haar vertrek uit Australië; misschien zelfs nog iets langer. Maar een dagboek is geen exacte weergave van de feiten. Integendeel: Magda beschrijft daarin een selectie van haar belevenissen, en dan zoals zij die zelf beleefde. Het is dus een zeer persoonlijk, waarschijnlijk gekleurd verslag. Hier en daar zal ze ook weleens iets of iemand verkeerd begrepen hebben; een kans die des te groter is omdat ze de nuances in de Engelse taal natuurlijk niet helemaal beheerst. Andersom zullen anderen haar ook weleens verkeerd begrepen hebben; iets dat ook niet meer dan normaal is, want dat kennen we allemaal wel uit ervaring. Verder zullen er gebeurtenissen ingevoegd worden ter overbrugging van de afleveringen waarin Magda niet of nauwelijks meedeed, alsmede een aantal "missing scenes" in de afleveringen waarin ze wel meedeed; dit o.a. om bijvoorbeeld een "vreemde" reactie van haar kant te verklaren.

Met dit alles hoop ik aan Magda het recht te doen dat haar in de serie grotendeels ontzegd werd, maar dat haar in mijn ogen zeker wel toekomt. Het is natuurlijk mijn persoonlijke interpretatie, maar in mijn ogen is ze één van de meest intrigerende karakters die ooit in The Flying Doctors zijn opgevoerd. Maar die interpretatie zal wellicht ook wel gekleurd zijn door de manier waarop ik de puzzelstukjes aan elkaar heb gelegd...

Een taalwaarschuwing echter: de Nederlandse versie volgt Magda´s taalontwikkeling. In het begin zal ze nog volledig in haar eigen taal (hier Nederlands) denken, en dus schrijven. Maar aangezien ze dag in dag uit niets dan Engels om zich heen hoort, zal ook haar denken langzaam maar zeker op het Engels overgaan. In eerste instantie zal ze haar gedachten gaan formuleren in een mengelmoes van Nederlands en Engels: er sluipen meer en meer Engelse woorden, uitdrukkingen en zinnen in haar verder nog Nederlandstalige verslag. Op den duur zal ze echter volledig op het Engels overschakelen. Dit uit zich ook in haar dagboek: uiteindelijk zal er geen verschil meer zijn tussen de Engelse en de Nederlandse versie van dit verhaal.

 

 

Veel leesplezier toegewenst!

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Naar het verhaal: proloog                                                   To the story: prologue

 

Naar de rolverdeling: credits : To the cast

 

Back to the index to Magda´s Diary

 

Flying Doctors fanfiction: index

 

 

home

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Preface: why this diary?

 

Front cover for the story "Where do I belong?", the diary-report dr. Magda Heller wrote during the time she was working with The Flying Doctors. Magda Heller is comparable to a jigsaw puzzle. She came into the series with - in my eyes - an enormous potential of interesting plots connected to her immigrant status, and with her obvious "instant crush" on David Ratcliffe as whipped cream on the cake. However, we have seen but little of her: in the short time she was in the series (ep. 159-173), she was shown as a central character in only three episodes. For the rest she was a minor character, or completely absent in the story. What the reason for this was, I can only guess.

But the consequence is, that the viewers have had very limited possibilities of getting to know Magda. What we have seen of her, are a number of loose pieces of the puzzle. We try to put those pieces in the right place to be able to make out the complete image of who Magda is.  But we know not - and we will never know - how the final image (of which those puzzlepieces are a part) was supposed to look like.  Some pieces are quite clear; those will be the cornerpieces and the ones forming the edge of the puzzle. Others are vague; it´s very hard to tell where they are supposed to go. And then there are those pieces you think you can place immediately, but later on you discover they had to go in a completely different spot than what you expected at first sight. That is Magda.

I haven´t known Magda very long yet; to be precise: less than a year. I had heard about her, but I had never seen anything from her. Last spring though, when I first saw the episode of her arrival (ep. 159), I was intrigued by her from the very first moment. Both her character and her situation. By now I have watched her (few) episodes quite a couple of times, and I couldn´t resist to try and look for the missing pieces in the puzzle. Why does she do this? Why does she say that? Why does she react the way she does? Gradually the image became clearer, and more and more pieces of the puzzle fell into the right place. At least: I think they do. To me the complete image of Magda Heller is pretty clear now, though I can´t say for sure that my image is the right one, of course. It´s always possible that I´ve put pieces in the wrong place, too, and who knows: maybe the way I put the puzzle together is totally wrong. I don´t suppose we will ever get to know for sure, so keep in mind that you are free to disagree with me on the interpretation of her character, her behaviour and her words. 

This diary is an attempt to make the complete image of Magda Heller as I have puzzled it out accessible for everyone. It describes her time in Coopers Crossing; it is planned to cover the time from her departure from Germany till her departure from Australia; perhaps a little longer. However, a diary is not an exact description of the facts. On the contrary: in a diary, Magda will describe a selection of the things she encounters, in the way that she herself experienced them. So it is a very personal, coloured report. Here and there she´ll probably have misunderstood something or someone; a chance even more likely since she is of course not completely familiar with all the nuances in the English language. On the other hand, others will have misunderstood her sometimes just as well. After all, such things are quite normal; we all have experienced misunderstandings one time or another. Further a couple of events will be inserted into the story, to bridge the episodes in which Magda had but a little or no part, as well as a number of "missing scenes" in the episodes in which she did participate; for instance to explain a "strange" reaction from her side.

With all this, I hope to do Magda the justice that was practically denied her in the series, but which she - in my opinion - definitely deserved. It is of course my personal interpretation, but in my eyes she is one of the most intriguing characters ever to have appeared in The Flying Doctors. But I suppose that interpretation will have been affected by the way in which I have put the puzzlepieces together, too...

 

 

I hope you´ll enjoy reading this story!

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦